(1)
Kravchenko, V. M.; Shovkova, Z. V.; Senyuk, I. V.; Shovkova, O. V. The Study of Lipotropic Action of Extract from Fruit Prunus Domestica Ā«PrunofitĀ» Byanimal Models of Alcoholic Liver Diseases. Farm Zh 2020, 86-91.