[1]
Redkina, E.A., Tkachenko, N.O. and Gladishev, V.V. 2018. Marketing research ukrainian market antiplatelet agents. Farmatsevtychnyi zhurnal. 3-4 (Aug. 2018), 12-15.