[1]
Gritsenko, I., Zubkov, V. and Podolsky, I. 2020. Synthesis, physico-chemical properties and antimicrobial activity of novel 4-arylamino-2-methylquinolines. Farmatsevtychnyi zhurnal. 5 (Jul. 2020), 70-75.