[1]
Palchevska, T.A., Baula, O.P., Bessarabov, V.I. and PalchevskyіK.V. 2019. Development of methods of determination of technological houses 3,5-dinitro- and 3,5-diaminobenzoics acids at synthesis of sodium amidotrіzоate. Farmatsevtychnyi zhurnal. 6 (Dec. 2019), 62-69. DOI:https://doi.org/10.32352/10.32352/0367-3057.6.19.07.