[1]
Burlaka, B.S., Belenichev, I.F. and Gladyshev, V.V. 2019. Thermogravimetric investigation of a new intranasal gel with noopept. Farmatsevtychnyi zhurnal. 6 (Dec. 2019), 54-61. DOI:https://doi.org/10.32352/10.32352/0367-3057.6.19.06.