[1]
ZdrajkovskajaМ.V. and TorkhovaТ.V. 2019. Pyrogen test of polyelektrolit1cal infusion solution «Sorbicin». Farmatsevtychnyi zhurnal. 6 (Oct. 2019), 83-85.