[1]
Barchyna, O., Gerashchenko, I., Sukhovyeyev, V., Smolskyi, O. and Demchenko, A. 2019. Synthesis and antioxidant activity of derivatives 4.6-bis- (ethylamine)-2-atsyltiotryazyn-1,3,5. Farmatsevtychnyi zhurnal. 2 (Jul. 2019), 56-61.