[1]
Shapovalov, V. and Shuvera, O. 2019. Forensic and pharmaceutical study of the population’s state of health in the Khmel’nickiy region of Ukraine. Farmatsevtychnyi zhurnal. 2 (Jul. 2019), 36-38.