[1]
Karpova, S. and Blazheevskiy, M. 2019. Quantitative analysis of phenoxymethylpenicilline by kinetic method. Farmatsevtychnyi zhurnal. 4 (Jul. 2019), 73-77.