[1]
Konovalova, E., Dzhan, T., Shuraeva, T., Klimenko, S., Koladitch, E. and Perederiy, Y. 2019. Study of the content of polysaccharides in the fruits of Viburnum rhytidophyllum hemsl. Farmatsevtychnyi zhurnal. 5 (Mar. 2019), 96-98.