[1]
Polishchuk, Y., Davtyan, L. and Lakatosh, V. 2019. Study activity spermicidal gel of gynecology. Farmatsevtychnyi zhurnal. 6 (Mar. 2019), 45-48.