[1]
Shapovalov, V., Shapovalova, V., Vasina, Y., Zbrozhek, S. and Omelchenko, V. 2019. Evidence-based and forensic pharmacy: factors, risks and consequences psychoactive substances. Farmatsevtychnyi zhurnal. 6 (Mar. 2019), 35-40.