[1]
Kachaniuk, V.V., Trokhymchuk, V.V. and Sarychev, S.Y. 2018. The development of technology of Fludeoxyglucose (18F) for injection, laboratory analysis methods. Farmatsevtychnyi zhurnal. 1 (Aug. 2018), 51-58. DOI:https://doi.org/10.32352/0367-3057.1.17.07.