[1]
Ubohov, S.H., Trokhymchuk, V.V., Zagoriy, G.V. and Fedorova, L.O. 2019. Study of the state of readiness of pharmaceutical institutions of Ukraine for implementation of integrated quality systems. Farmatsevtychnyi zhurnal. 2 (May 2019), 3-12. DOI:https://doi.org/10.32352/0367-3057.2.19.01.