[1]
Davtyan, L.L., Vashuk, V.A. and Polishchuk, Y.P. 2019. Structural studies mehanichechkie polіmerov – basis of gel based on them. Farmatsevtychnyi zhurnal. 3 (Feb. 2019), 41-45.