[1]
Vyshnytska, I.V. and Trokhymchuk, V.V. 2018. Marketing analysis of some groups antidiabetic medicines, presented at pharmaceutical market of Ukraine. Farmatsevtychnyi zhurnal. 2 (Aug. 2018), 3-11. DOI:https://doi.org/10.32352/0367-3057.2.17.01.