[1]
Borishchuk, V.A., Solovyev, A.S., Zagoriy, G.V., Krasnyanskaya, T.M., Klymenko, I.V., Augunas, S.V., Kyrpach, A.V. and Battalova, R.I. 2019. Historical genesis in establishment of pharmaceutical business in Ukraine in an diferens stages of its social-economic and political development. P a r t II. Study of the period 1930–1960. Farmatsevtychnyi zhurnal. 6 (Feb. 2019), 35-42.