[1]
Kuchina, K.R., Gladyshev, V.V. and Biruk, I.A. 2018. Thermogravimetric investigations of suppositories with diltiazem. Farmatsevtychnyi zhurnal. 3 (Sep. 2018), 34-38.