[1]
Romanenko, M.I., Nazarenko, M.V., Ivanchenko, D.G., Kamyshny, O.M. and Polishchuk, N.M. 2018. Synthesis, physical-chemical and biological properties of 8-aminoderivatives of 7-alkyl-3-methylxanthines. Farmatsevtychnyi zhurnal. 6 (Sep. 2018), 50-55. DOI:https://doi.org/10.32352/0367-3057.6.15.01.