[1]
Saliy, O.O., Sachenko, Y.V., Palchevska, T.A. and Strashnyi, V.V. 2022. Modern ways of doxicycline delivery and prospects of application in pharmacy. Farmatsevtychnyi zhurnal. 4 (Aug. 2022), 50-61. DOI:https://doi.org/10.32352/0367-3057.4.22.06.