[1]
Popova, Y.V., Mazulin, O.V., Mazulin, G.V. and Oproshanska, T.V. 2018. The phytochemical investigation of polyphenolic composition of herbs Cirsium arvense (L.) Scop. of Ukraine flora. Farmatsevtychnyi zhurnal. 2 (Aug. 2018), 83-87.