[1]
Kravchenko, V.M., Shovkova, Z.V., Senyuk, I.V. and Shovkova, O.V. 2020. The study of lipotropic action of extract from fruit prunus domestica Ā«PrunofitĀ» byanimal models of alcoholic liver diseases. Farmatsevtychnyi zhurnal. 6 (Dec. 2020), 86-91. DOI:https://doi.org/10.32352/0367-3057.6.20.09.