[1]
Yemelyanova, I., Kovalev, V., Kovalev, S. and Juravel, I. 2009. Studi of qualitative content and accumulation dynamics of free organic acids in vegetative and generative organs of Grindelia squarrosa. Farmatsevtychnyi zhurnal. 1 (Feb. 2009), 80-84.