[1]
Ruban, O., Gladukh, Y. and Chueshov, V. 2009. Development of technology of tablets of glucoribin . Farmatsevtychnyi zhurnal. 2 (Apr. 2009), 91-95.