Development of public administration of the health care system and pharmacy in Ukraine

Keywords: public administration, publicgovernment, health care, pharmacy, goals, tasks, functions

Abstract

The study of public administration in the field of health care system of Ukraine is a very promising direction due to the problems of public administration in the field.

Healthcare scientists, in particular pharmacy, have presented quite a few works where public administration of the medical industry is considered as a subject of research. There are no comprehensive studies on this topic that would take into account the current trends in its development.

The purpose of the study is to highlight the essence of public administration, analyze its stages and the history of its emergence and further development in the field of health care of Ukraine. The object of the study is information from relevant legal acts regulating the basic principles of public health care management. The information sources were data from online resources about the formation of state policy in the field of protection in Ukraine, informational materials about the essence, theoretical, scientific and social basis of the emergence of public administration. Documentary, informative, empirical research methods (generalization, comparison), document study were used for the research.

The theoretical, methodological and scientific and practical principles of public administration in health care of Ukraine are considered. Normative legal acts have been developed that regulate the basic principles of public administration in health care, determine the goals of public administration bodies and establish their legal status.

It was determined that the need to improve the policy in the field of health care system, in accordance with modern needs, which is carried out by public administration bodies, is extremely relevant and important for Ukraine.

To improve public administration in accordance with updated public expectations, modern training programs for health care workers in the post-graduate education system are needed, as well as the training of specialists at the second (master's) level of higher pharmaceutical education, in particular, the educational and professional program «Health Technology Assessment».

References

Mikolenko O. M. Efektivnist publichnogo upravlinnya v sferi ohoroni zdorov’ya // Pravova derzhava. – 2019. – № 35. – S. 44–53. https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.35.181346

Lohvynenko B. O. Publichne administruvannia sferoiu okhorony zdorovia v Ukraini: teoriia i praktyka: dys. … d-ra yuryd. nauk: 12.00.07. – K., 2018. – 428 s.

Samofalov D. O. Uprovadzhennia elektronnoi systemy okhorony zdorovia yak skladnyk publichnoho upravlinnia okhoronoiu zdorovia: svitovyi dosvid // Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia. – 2020. – Vyp. 1 (44). – S. 92–99. https://doi.org/10.33287/102012

Kishenko D. I., Dolhalova O. V. Publichne upravlinnia v Ukraini. Stanovlennia za yevropeiskymy standartamy / III mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf, berezen 2013. – Rezhym dostupu: http://mns.2013.3dn.ru/publ/sekcija_1

Volk N. V., Svitlychnyi O. P. Administratyvno-pravove rehuliuvannia farmatsevtychnoi diialnosti v Ukraini: shliakhy vdoskonalennia: monohrafiia. – K.: NUBiP Ukrainy, 2018. – 185 s.

Knysh S. V. Udoskonalennia publichnoho upravlinnia sferoiu okhorony zdorovia v Ukraini: analiz reformy ta yevroperspektyvy // Aktualni problemy pravoznavstva. – 2019. – № 1 (17). – S. 34–39. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2019_1_11

Saukh Yu. P., Aleksandrov O. V. Publichne uriaduvannia: stan ta tendentsii rozvytku / Publichne upravlinnia: shliakhy rozvytku: mat. nauk.-prakt. konf. za mizhnar. uchastiu (Kyiv, 26 lystop. 2014), u 2 t. / Za nauk. red. Yu. V. Kovbasiuka, S. A. Romaniuka, O. Yu. Obolenskoho. – K.: NADU, 2014. – T. 1. – S. 44–66 .

Keeling D. Management in Government. – London: Allen&Unwin, 1972. – S. 210. https://doi.org/10.4324/9780203701690

Volk N. V. Sistema organiv publichnogo upravlinnya farmacevtichnoyu galuzzyu Ukrayini // Mezhdunar. nauch. zhurnal Internauka. Yuridicheskie nauki. – 2017. – № 3 (3). – S. 7–11. – Rezhim dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjiu_2017_3_3

Obolenskij Yu. Yu. Publichne upravlinnya: civilizacijnij trend, naukova teoriya i napryam osviti / Publichne upravlinnya: shlyahi rozvitku: mat. nauk.-prakt. konf. za mizhnar. uchastyu (Kyiv, 26 listop. 2014 r.), u 2 t. / Za nauk. red. Yu. V. Kovbasyuka, S. A. Romanyuka, O. Yu. Obolenskogo. – K.: NADU, 2014. – T. 1. – S. 3–10.

Hovtun O. Meta, zavdannya ta principi derzhavnogo upravlinnya farmaciyeyu // Visnik APSVT. – 2020. – № 1–2. – S. 53–63. https://doi.org/10.33287/11207

Knish S. V. Vidnosini u sferi ohoroni zdorov’ya Ukrayini: administrativno-pravovij aspekt: monografiya. – K.: Osvita Ukrayini, 2019. – 443 s.

Osnovi zakonodavstva Ukrayini pro ohoronu zdorov’ya. Zakon Ukrayini vid 19 listopada 1992 roku № 2801–XII. – Rezhim dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

Ukaz Prezidenta Ukrayini vid 18 serpnya 2021 r. № 369/2021 «Pro stan nacionalnoyi sistemi OZ ta nevidkladni zahodi shodo zabezpechennya gromadyan Ukrayini medichnoyu dopomogoyu» (Rishennya Radi nac. bezpeki i oboroni Ukrayini vid 30 lipnya 2021 r.) [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0052525-21#Text

Nemchenko A. S., Nazarkina V. M., Kosyachenko K. L. Suchasni zasadi pidgotovki fahivciv galuzi za napryamom ocinki tehnologij ohoroni zdorov’ya // Ocinka tehnologij ohoroni zdorov’ya. – 2019. – № 1. – S. 5–7.

Ocenka medicinskih tehnologij: mirovoj opyt i razvitie v Ukraine // Shotizhn. Apteka. – 2021. – № 14. – S. 2.

Pro zatverdzhennya Nastanovi z derzhavnoyi ocinki medichnih tehnologij dlya likarskih zasobiv. Nakaz Ministerstva zdorov’ya Ukrayini № 593 vid 29. 03. 2021 roku [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupu: http://moz.gov.ua/ua.portal/dn_20210329_593.html

Hovtun O. S. Administrativno-pravove zabezpechennya farmaciyi v Ukrayini: dis. … d-ra yurid. nauk: 12.00.07. ‒ Ternopil, 2021. ‒ 489 s.

Rusak L. M. Derzhavne regulyuvannya farmacevtichnoyi diyalnosti v Ukrayini // Naukovij Visnik Mizhnarodnogo gumanitarnogo universitetu. Seriya: Yurisprudenciya. – 2018. – T. 1, № 36 – Rezhim dostupu: http://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc36/part_1/27.pdf

Strelchenko O. G. Publichne administruvannya sferoyu obigu likarskih zasobiv: administrativno-pravove doslidzhennya: monografiya. ‒ K.: NAVS. – 2020. – 442 s.

Portal elektronnykh servisiv Ministerstva ekonomiky [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupu: https://my.gov.ua.

Platforma efektyvnoho rehuliuvannia [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupu: https://regulation.gov.ua

Derzhavnyi ekspertnyi tsentr MOZ Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.dec.gov.ua

Published
2022-08-29
How to Cite
BabenkoМ. М. (2022). Development of public administration of the health care system and pharmacy in Ukraine. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (4), 3-11. https://doi.org/10.32352/0367-3057.4.22.01
Section
Management of pharmacy