Modern views on medical provision of patients with rare diseases of the circulatory system in Ukraine and the world

Keywords: rare (orphan) circulatory systems, prevalence, medical and pharmaceutical support, normative legal acts

Abstract

There are more than 300 million people in the world, including up to 30 million Europeans and 25 million North Americans, who suffer from one or more rare (orphan) diseases. According to the Union of Orphan Diseases of Ukraine, there are at least 1.5-2 million patients suffering from rare diseases (RD). There is a global trend of increasing the number of patients suffering from RD, which indicates the relevance of research on improving the mechanisms for providing them with medical, pharmaceutical and social care.

The objective of the paper was the analysis of modern components of the process of organizing medical support for patients suffering from rare diseases in Ukraine and foreign countries and determining scientific and methodological approaches to improving the pharmaceutical support of this category of patients on the example of patients suffering from rare diseases of the circulatory system in Ukraine.

The object of the study was information obtained in the relevant regulatory legal acts in force in the territory of Ukraine and information materials on the organization of medical care for patients suffering from rare diseases in foreign countries. System-based survey, documentary, and graphic research methods were used.

According to the results of the analysis of regulatory documents and information materials on the organization of medical care for patients suffering from RD in other foreign countries, despite the existing standard regulation of medical support for patients suffering from RD in Ukraine, the state does not fully fulfill the obligations necessary for this category of patients.

There is no State Register of Patients suffering from RD in Ukraine, as well as Special Reference Centers for Organizing Medical Support for Patients, which hinders proper provision of them with drugs, and also affects their quality of life.

To objectively determine the real expenditures of budgets for funding all components of the process of medical care for orphan patients, it is necessary to use its main provisions to determine the strategy of medical care for patients suffering from orphan diseases.

High-cost, imported antithrombotic agents, diuretics, and calcium antagonists are used in the pharmacotherapy of patients suffering from rare diseases of the circulatory system.

There is a need to review and create a pharmaceutical component of Unified clinical protocols for the treatment of most nosologies of this group of diseases in the context of pharmacoeconomic studies to establish the clinical efficiency and economic feasibility of the introduced drugs.

References

Michal Brylinski, Misagh Naderi, Rajiv Gandhi Govindaraj, Jeffrey Lemoine. Exploring the Opportunity Space to Combat Orphan Diseases with Existing Drugs // J. Mol. Biol. – 2018. – N 15. – P. 2266–2273. https://doi.org/10.1016/j.jmb.2017.12.001

Arrigo Schieppati, Jan-Inge Henter, Erica Daina, Anita Aperia. Why rare diseases are on important medical and social issue // The Lancet – 2008. – N 9629. – P. 2039–2041. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60872-7

Ukrainskyi medychnyi chasopys [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.umj.com.ua

Manzhula T. K., Tkachenko O. P. Prava khvorykh na orfanni khvoroby. Pravovi zasady zabezpechennia prava liudyny na zhyttia i zdorov’ia / Mat. mizhvidomchoi nauk.-prakt. Konf. v ramkakh provedennia naukovoho Forumu (Kyiv, 10–12 hrudnia 2019 roku). – Kyiv, 2019. – S. 105–106.

Hugh J. S. Dawkins, Ruxandra Draghia-Akli, Paul Lasko, Lilian P. l. Lau Christopher P. Austin. Progress in Rare Diseases Research 2010–2016: An IRDIRC Perspective // Clin. Translational Sci. – 2017 – N 11. – P. 11–20. https://doi.org/10/1111/cts.12501.

Mizhnarodna statystychna klasyfikatsiia khvorob ta sporidnenykh problem, pov’iazanykh zi zdorov’iam 10 perehliadu [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://kod.poltavalk.com.ua/mkkh-10-am

Yagudina R. I. Orfannyie preparatyi – novaya kategoriya na farmryinke / 2016 – Vserossiyskoe obschestvo orfannyih zabolevaniy (VOOZ) [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.rare-diseases.ru/medications/393-2014-11-26-21-48-57

The WHO CVD Risk Chart Working Group., World Health Organization cardiovascular disease risk charts: revised models to estimate risk in 21 global regions // The Lancet Global Health – 2019 – N 10. – P. 1332–1345. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(19)30318-3

Mostbauer H. V., Dzhus M. B., Atamanenko O. A. Ishemichna khvoroba sertsia ta eozynofilnyi hranulematoz iz polianhiitom // Zdorov’ia Ukrainy ХХІ storichchia. – 2018. – N 6. – S. 13–24.

Marialuisa Saviano, Sergoi Berile, Francesco Caputo, Mattia Lettieri, Stefania Zanda. From Rare to Neglected Diseases: A Sustainable and Inclusive Healthcare Perspective for Reframing the Orphan Drugs Issue // Sustainability. – 2019. – N 11. – P. 1289. https://doi.org/10.3390/su11051289

Nakaz Ministerstva okhorony zdorov`ia vid 27 zhovtnia 2014 roku № 778 (v redaktsii vid 30. 12. 2015 r. № 919 «Pro vnesennia zmin do Pereliku ridkisnykh(orfannykh) zakhvoriuvan, shcho pryzvodiat do skorochennia tryvalosti zhyttia abo yikh invalidyzatsii ta dlia yakykh isnuiut vyznani metody likuvannia» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1439-14#Text

Sirenko Yu. M. Leheneva hipertenziia: diahnostyka ta vybir optymalnoi likuvalnoi taktyky v suchasnykh umovakh // Zdorov’ia Ukrainy ХХІ storichchia. Kardiolohiia, Revmatolohiia, Kardiokhirurhiia. – 2019. – N 4 (65). – S. 7.

Leheneva hipertenziia, adaptovana klinichna nastanova, zasnovana na dokazakh [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2016_614_akn_leggipert.pdf

Korten M. A., Helm P. C., Abdul-Khaliq Hetal. Competence Network for Congenital Heart Defects Investigators Eisenmenger syndrome and long-term survival in patients with Down syndrome and congenital heart disease. – 2016. – N 10. – P. 1552.

Dovidnyk «Kompendium» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://compendium.com.ua/uk/tutorials-uk/vnutrishnya-meditsina/2-rozdil-zakhvoriuvannia-sertsia-ta-sudyn/2-9-sertseva-nedostatnist/

Petridis A. K., Kamp M. A., Cornelius J. F. et al. Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage // Dtsch. Arztebl. Int. – 2017. – N 114. ─ Р. 226–236. https://doi.org/10.3238/arztebl.2017.0226

Marushko T. V. Systemni vaskulity: pryntsypy diahnostyky ta likuvannia // Zdorov’ia Ukrainy ХХІ stolittia. – 2020. – N 1 (52). – S. 16–17.

Capecchi M., Abbattista M., Martinelli I., Cerebral venous sinus thrombosis // J. thrombosis and haemostasis. – 2018. – N 10. – P. 1918–1931. https://doi.org/10.1111/jth.14210

Mostbauer H. V., Dzhus M. B., Bezrodnyi A. B. Urazhennia sertsevo-sudynnoi systemy pry systemnykh nekrotyzuvalnykh vaskulitakh // Zdorov’ia Ukrainy ХХІ storichchia. Kardiolohiia, Revmatolohiia, Kardiokhirurhiia. – 2020. – N 2 (69). – S. 39–41.

Zozulia I. S., Zozulia A. I. Hemorahichna tserebralna khvoroba / Zbirnyk naukovykh prats spivrobit. NMAPO im. P. L. Shupyka. – 2018. – N 32. – S. 126–143.

Kabachna A. V., Hulpa V. S., Datsenko I. S. Doslidzhennia asortymentu likarskykh zasobiv dlia farmakoterapii lehenevoi hipertenzii u doroslykh na farmatsevtychnomu rynku Ukrainy // Farmats. zhurn. – 2021. – Т. 76, N 1. – S. 8–16. https://doi.org/10.32352/0367-3057.1.21

Zakon Ukrainy vid 15. 04. 2014 r. № 1213-VII «Pro vnesennia zmin do Osnov zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorov’ia shchodo zabezpechennia profilaktyky ta likuvannia ridkisnykh (orfannykh) zakhvoriuvan» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1213-18#Text

Nakaz Ministerstva okhorony zdorov`ia 21. 06. 2016 r. № 614 «Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry lehenevii hipertenzii» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2016_614_ykpmd_leggipert_dit.pdf

Nakaz Ministerstva okhorony zdorov`ia 17. 04. 2014 r. № 275 «Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry hemorahichnomu insulti» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0275282-14#Text

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 2 lypnia 2014 roku № 240 «Pytannia deklaruvannia zminy optovo-vidpusknykh tsin na likarski zasoby» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/240-2014-p#Text

Kamusheva M., Tachkov K., Petrova G. et al. Orphan medicinal products’ access to the Bulgarian pharmaceutical market – challenges and obstacles // Expert Opinion on Orphan Drugs – 2017. – N 2. – Р. 95–104. https://doi.org/10.1080/21678707.2018.1421063

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 31. 03. 2015 r. № 160 «Pro zatverdzhennia Poriadku zabezpechennia hromadian, yaki strazhdaiut na ridkisni (orfanni) zakhvoriuvannia, likarskymy zasobamy ta vidpovidnymy kharchovymy produktamy dlia spetsialnoho diietychnoho spozhyvannia» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-2015-p#Text

Zahriichuk M. S., Dubnov A. V., Bulakh L. V. Orfanni zakhvoriuvannia: multydystsyplinarnyi pohliad na derzhavno-pryvatne partnerstvo // Zdorov’ia Ukrainy ХХІ stolichchia. – 2019. – N 21 (466). – P. 45–46.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28 kvitnia 2021 r. № 377-r «Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku systemy nadannia medychnoi dopomohy hromadianam, yaki strazhdaiut na ridkisni (orfanni) zakhvoriuvannia, na 2021-2026 roky» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/377-2021-%D1%80#Text

Soloviov S. O., Dziublyk I. V., Trokhymchuk V. V. Kontseptualni osnovy farmakoekonomichnoho analizu tekhnolohii profilaktyky khronichnykh virusnykh infektsii // Farmats. zhurn. – 2019. – T. 74, N 5. – S. 35–43. https://doi.org/10.32352/0367-3057.5.19.04

Yatskova H. Yu., Maksymovych N. M., Zaliska O. M. Napriamy optymizatsii informatsiinoho zabezpechennia farmatsevtychnoi profilaktyky pry arterialnii hipertenzii // Farmats. zhurn. – 2019. – N 1. – S. 31–42. https://doi.org/10.32352/0367-3057.1.19.03

Vlasenko I. O., Davtian L. L. Active pharmaceutical ingredients in dermatological medicines of Ukrainian pharmaceutical market // Farmats. zhurn. – 2019. – N 1. – S. 9–19. https://doi.org/10.32352/0367-3057.1.19.01

Published
2021-08-26
How to Cite
Datsenko, I. S., Kabachna, A. V., & Hulpa, V. S. (2021). Modern views on medical provision of patients with rare diseases of the circulatory system in Ukraine and the world. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (4), 16-31. https://doi.org/10.32352/0367-3057.4.21.02
Section
Management of pharmacy