The pharmaco-technological studies of the tablet solid dosage form for the treatment of otolarynological diseases

Keywords: tablets;solid dosage form;pharmaco-technological characteristics; otolaryngological diseases

Abstract

The prevalence of acute respiratory diseases, the particular severity of their course, as well as the frequent relapses and complications require constant search for new, more effective and safe medicines for their prevention and treatment and introduction of these drugs into clinical practice. Generally, most of the medications used in the treatment of acute respiratory viral infections have a number of side effects. Currently, one of the promising areas of pharmacy is the study of biologically active substances, the medicinal plant raw material, and production of extracts and herbal medicines based on them.

Objective – pharmaceutical development of a scientifically based composition, technology for obtaining anti-inflammatory and antimicrobial tablets developed on the basis of a selected and standardized plant substance-a thick extract of the leaves of sage nutmeg, which grows in Tajikistan.

 When solving the task used the methods of evaluating the technological properties of LRS, physico-chemical properties of plant extracts, physical and technological properties of the mass for tabletting, pharmaco-technological tests of the developed tabletsa study of quantitative content of biologically active substances was determined by Pharmacopoeia methods.

The developed solid dosage form with thick extract of sage leaves can be registered as a medicinal product, and the developed technology of tablets with thick extract of sage leaves can be of interest to manufacturers of medicinal products from plant raw materials. The developed methods can be used in laboratories for the detection and quantitative determination of BAS in plant raw materials of Clary sage leaves and medicinal products from this LRS.

Thus, based on the results of pharmacological and technological research, we have developed a technology for obtaining a thick extract of sage nutmeg and tablets based on it for the treatment of otolaryngological diseases, which in turn is of interest for further research of the developed drug and its introduction into production.

References

Korsun V. F. i dr. Lekarstvennie rasteniay v LOR-praktike. – Sanct-Piterburg, 2010. – 303 s.

Trzhetsinsky S. D., Mozul V. I., Dyachenko A. Y., Vlasenko I. A. Doslidzennja himichnogo skladu Aster salignus Willd // Farmats. zhurn. – 2015. – № 2. – S. 45–48. http://nbuv.gov.ua/UJRN/pharmazh_2015_2_8

Gordienko O. I., Groshoviy T. A. Obgruntovannay viboru dopomignikh rechovin dlay oderganiay tabletok z roslinnimi ekstraktami ta efirnoyu oliyu // Farmats. chasopys. – 2019. – № 3. – S. 27–34. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2019.3.10444

Shoshmina O. V., Gurieva C. M., Vronska L. V. Vivcheniay vplivu dopomijnich rechovin na pharmakotechnologichni vlastivosti tabletok-ayder deksketoprofenu // Farmats. zhurn. – 2019. – № 1. – S. 53–63. https://doi.org/10.32352/0367-3057.1.19.05

Derjavna pharmakopea Ukraini:v 3 t. / DP «Ukrainskiy naukoviy pharmakopeyniy centr aykosti likarskich zasobiv». 2-evid. – Kharkiv: DP «Ukrainskiy naukoviy pharmakopeyniy centr aykosti likarskich zasobiv», 2015. – Т. 1. – 1128 s.

Behei N. S., Tryhubchak, O. V. Phamakotechnologichni doslidjeniay pid chas razroblennay skladu tabletok amlodipine z enelaprilom // Farmats. zhurn. – 2020. – № 1. – Р. 44–55. https://doi.org/10.32352/0367-3057.1.20.05

Hrubnyk I., Kukhtenko A., Omelchenko P. ta in. Rozrobka farmatsevtychnykh preparativ na kafedri promyslovoi farmatsii natsionalnoho farmatsevtychnoho universytetu // Suchasni tendentsii v khimii, biolohii, farmatsii ta biotekhnolohii: monohrafiia / Hol. red. V. Novikov. – Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2015. –S. 107.

Sakipova Z. F. Bentanitovie glini kak ocnova dlay lekarstvennich form. Avtoref. diss. …kand. farm. nauk. – Almati, 2010. – 215 s.

Rakhmanov A. U., Musoev R. S., Musozoda S. M., Shpychak O. S. Yssledovanye protsessa эkstraktsyy lystev shalfeia muskatnoho, proyzrastaiushcheho v Tadzhykystane // Nauka y ynnovatsyia. – 2019 – № 3 – S. 56–60.

Published
2020-10-01
How to Cite
Gulzoda, M. Q., Rahmonov, A. U., Makhsudov, K. S., Musoev, R. S., Musozoda, S. M., & Shpychak, O. S. (2020). The pharmaco-technological studies of the tablet solid dosage form for the treatment of otolarynological diseases. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (5), 51-60. https://doi.org/10.32352/0367-3057.5.20.06
Section
Pharmaceutical technology