The methodology of creating a sole computerized system for the exchange of pharmaceutical information in Ukraine: unified pharmaceutical registers of standardized information

Keywords: pharmaceutical information, pharmaceutical informatics, standardized information registers, relational database

Abstract

Reforming the pharmaceutical component of healthcare in Ukraine is accompanied by the active introduction of innovative digital information technologies. This confirms the relevance of processing the methodology of computerization of pharmaceutical information exchange processes. Purpose of the research was taking into account the standards of computer systems, to develop a methodology for creating a unified register of pharmaceutical and medical products as the basis for an effective system for the digital exchange of pharmaceutical information in Ukraine. Objects of research: pharmaceutical information, information flows in integration with the processes that accompany it in the system of providing the population with pharmaceutical and medical products. The ontology of the pharmaceutical supply system for the population of Ukraine has been processed by the methods of pharmaceutical informatics. In particular, the methodology of creation and structuring of pharmaceutical computer databases, ontological analysis of the functional structure of the pharmaceutical system, and coding of pharmaceutical information were used.

Results: the definition of the term «pharmaceutical and medical products/product» (PhMP) is specified; enterprises or their structural subdivisions – components of the pharmaceutical supply system for the population – are conditionally classified by the type of logistic processes of the specified system; enterprises or their structural units – components of the drug supply system for the population – were conditionally classified according to the type of logistic processes of the specified system; the types of products that are consumed (used) when creating a PhMP were identified; a list of specialists has been indicated and steps were given that are necessary to implement the task of building a Unified Register (UR) of PhMP; the methodology for the development of the information structure of the UR of PhMP and its sub-registries (which can also act as autonomous registries) has been presented; the structure of the State Register of Medicinal Products of Ukraine has been considered from the point of view of using the information available in it when constructing the UR of PhMP.

A methodology has been developed for the creation of the UR of PhMP.as the basis for an effective digital exchange of pharmaceutical information in Ukraine. The expediency of introducing a system for using the Unified Identifiers as the main condition for the functioning of the Unified Computer System for the Exchange of Pharmaceutical Information in Ukraine has been substantiated. An analysis of the sources of basic pharmaceutical information has been carried out for the formation of Unified Registers. An algorithm has been developed for constructing unified registers and their functioning (including integral links between individual Unified Registries) as components of the Unified Computer System for the Exchange of Pharmaceutical Information in Ukraine.

References

Khvorostianova A. H., Fylyna Y. A. Farmatsevtycheskaia ynformatsyia sredy potrebytelei aptechnыkh tovarov // Vestnyk VHU. Seryia: Khymyia. Byolohyia. Farmatsyia. – 2018. – № 3. – S. 263–270. URL: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/chembio/2018/03/2018-03-38.pdf

Spychak Y. V., Pasechnykova M. A. Razrabotka podkhodov k provedenyiu monytorynha ynformatsyonnoi deiatelnosty aptechnыkh orhanyzatsyi // Vestnyk VHU. Seryia: Khymyia. Byolohyia. Farmatsyia. – 2016. – № 2. – S. 140–144. URL: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/chembio/2016/02/2016-02-27.pdf

Reviatskyi I. Yu. Reliatsiina baza danykh iz farmatsevtychnoiu informatsiieiu: problemy stvorennia ta pervynnoho napovnennia dlia zabezpechennia yakisnoi statystychnoi obrobky // Farmats. zh. – 2019. – № 4. – S. 23–31. https://doi.org/10.32352/0367-3057.4.19.03

Pezentsali H. O. Harmonizatsiia mizhnarodnykh standartiv i rozroblennia modelei dlia orhanizatsii obihu elektronnykh retseptiv // Klinichna informatyka i telemedytsyna. – 2018. – T. 13, Vyp. 14. – S. 11–18. https://doi.org/10.31071/kit2018.14.01

GTIN Definition // Arvato Bertelsmann Electronic resource. URL: https://bemvo.be/wp-content/uploads/2018/09/2D-matrix-and-Product-codes-reading.pdf

Pharmacy Product Number. Technical Specifications. Version: 2.1 // Informationsstelle für Arzneispezialitäten – IFA GmbH. July 2019. URL: https://www.ifaffm.de/mandanten/1/documents/04_ifa_coding_system/IFA_Spec_PPN_Pharmacy_Product_Number_EN.pdf

Drug Identification Number (DIN) // Government of Canada. Electronic resource. https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/drug-products/fact-sheets/drug-identification-number.html

National Drug Code Directory // U. S. Food and Drug administration. Electronic resource. URL: https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/national-drug-code-directory

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 8 travnia 2019 r. № 387 «Pro vnesennia zmin do punktu 4 Polozhennia pro Derzhavnyi reiestr likarskykh zasobiv». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/387-2019-%D0%BF

Kuvaiev Ya. H., Zhukova O. A., Sechkin I. A. Orhanizatsiia reliatsiinykh bazdanykh: navch. posib. 2-hevyd., dopov. tapererobl. – Dnipro: NHU, 2017. – 157 s.

Published
2020-10-01
How to Cite
Revyatskyy, I. Y., & Boiko, A. I. (2020). The methodology of creating a sole computerized system for the exchange of pharmaceutical information in Ukraine: unified pharmaceutical registers of standardized information. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (5), 3-14. https://doi.org/10.32352/0367-3057.5.20.01
Section
Management of pharmacy